Vài lời…

Nhất quán đường hướng khi mới dựng lập trên blogger (15.7.2005; 16.9.2006- 30.6.2008), có địa chỉ riêng kèm phiên bản mới (30.6.2008- 30.6.2010) rồi vừa tạo thêm Bố khỉ NT song mình vẫn còn cảm thấy cần khởi sự cái blog này.

Ra đời sau cùng chưa chắc đồng nghĩa với kém tấm, đuối tầm, ăn theo hoặc ít giá trị nhất.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top