Chẳng có gì để ói thêm cả

Con chó không triết lý ư; hay chí ít thì nó có vẻ không triết lý giống như cách của người.

Một ngày như mọi ngày, hay khác một bữa… chẳng rõ, khi thù trong giặc ngoài và lòng người thì ly tán, bất an.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top