TÂM đang làm gì thế?

Lạ lùng, là chúng ta hay tơ tưởng tới ai đó lúc không ở gần họ; mà hiếm khi, hoặc chẳng bao giờ, nghĩ rằng mình cần hỏi chính bản thân rằng: ‘TÂM đang làm gì thế nhỉ?’

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Scroll to Top