Sự gian manh của niềm tin tưởng

Tin vào điều nghe thấy, há chẳng phải là tự nguyện trói buộc mình vào vòng sai sử liên hồi kỳ trận của vô minh; sao không để chúng hòa nhập, tan chảy trong cội nguồn Tánh Không bất tận?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top