Ngộ phút cuối

Mình làm những gì bản thân thấy phấn khích, và quan trọng không kém, nghĩ là ghê sợ– mỗi ngày; thay cho việc cố gắng tìm kiếm đam mê đích thực của bản thân.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top