Câu hỏi cuối ngày vào đầu tháng mới, trong quý chót của năm 2011

“Làm thế nào để có thể phụng sự và hiến tặng cho tha nhân nhiều hơn?” Lý do cho sự nảy nòi này vì đang hồ nghi, dường như mình đã không dành đủ thời gian và tâm thế cho một việc tối quan trọng như vậy.

Câu hỏi cuối ngày vào đầu tháng mới, trong quý chót của năm 2011 Read More »