Một tiến trình de facto

Tờ lịch bàn hôm nay dẫn câu tục ngữ Việt Nam: “Canh suông khéo nấu thì ngon– Mẹ già khéo nói thì con đắt chồng.” Thật liên tưởng vừa hợp khi nghĩ về bản chất ảnh hưởng và tác động của truyền thông chính trị hiện đại.

Và hai câu hỏi tất yếu nảy nòi. Việc người ta kiếm tìm thông tin, tin tức thông qua các môi trường trên web có căn chỉnh mạnh mẽ với định hình chính trị của họ? Chúng ta luôn tỏ bày bản thân một cách cẩn thận với tin đưa mang chất ý thức hệ mà tâm trí mình thấy tương hợp, và cũng thật tuyển chọn để tránh né thông tin không ăn khớp với thái độ đã hình thành sẵn trong lòng?

Mối quan hệ giữa sự lựa chọn phương tiện truyền thông của cá nhân, bản sắc, tri giác và quyết định như thế chắc chắn đang và sẽ làm thay đổi bản chất của cách đưa tin, các chiến dịch quảng bá, vận động và ảnh hưởng của chúng, đồng thời không khỏi đòi buộc sự cần thiết phải ra đời các lý thuyết và phương pháp truyền thông mới.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top