Chuyện làm ăn khi thành phố không chết

Khác với công ty, thành phố không điều chỉnh những gì công dân tiến hành suốt ngày.

Vì sợ thất bại, họ làm luật hành vi rằng họ tin sẽ tránh được điều đó.

Sự thất bại này ở rìa vân, ứng xử lầm đường lạc lối này đa phần dẫn tới thất bại. Không có ngoại lệ.

Các hệ thống sinh thái luôn tồn tại lâu hơn sinh thể.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top