Thủ trưởng và người quyền lực thường không lắng nghe

Một nghiên cứu gần đây phát hiện thấy, người càng sở hữu quyền lực thì sẽ càng cóc thèm đếm xỉa tới lời khuyên nhủ (advice), do họ có cảm nhận phấn chấn trong lối đánh giá riêng của bản thân.

Qua 4 chương trình thực hiện, nhóm tác giả nhận ra rằng “trải nghiệm tâm lý về quyền lực tăng cao sự tự tin (confidence) và trầm kha thêm khuynh hướng vốn ghê gớm của những cá nhân quen coi trọng quá mức những đánh giá ban đầu mà bản thân họ đưa ra, cũng như làm họ rất thiếu tinh thần kết hợp chặt chẽ với những người khác.”

Chưa hết, nhóm nghiên cứu còn khám phá “quyền lực dễ xui khiến người ta thành kém cởi mở hẳn trước lời khuyên nhủ thực tế, thậm chí ngay cả khi lời khuyên giúp đạt chính xác các mục tiêu và cải thiện hiệu năng công tác.”

Nghiên cứu 1 (điều tra thực địa): đồng nghiệp nhìn nhận đối tượng ở vị trí quyền lực là tự tin quá mức và ít chịu đón nhận lời khuyên.

Nghiên cứu 2 (một nhiệm vụ đưa ra lời khuyên): những người này tự tri nhận quyền lực cực kỳ nên cũng hết sức tự tin trong việc đánh giá và ít bỏ công sức để điều chỉnh những câu trả lời của họ theo chiều hướng là một người đang đưa ra lời khuyên.

Nghiên cứu 3 (thực nghiệm khuyên nhủ): được mồi bởi một trạng thái tinh thần quyền lực cao sang đã góp phần thúc đẩy sự tự tin hơn nữa trong những câu trả lời bước đầu, rồi khiến người ấy giảm hẳn ước ao đón nhận lời khuyên.

Nghiên cứu 4 (thực nghiệm với sự phân tích mức độ đúng đắn mang tính đánh giá): cho dẫu các cấp bậc tự tin cao đến mấy đi nữa, những cá nhân đầy quyền lực tót vời đã thể hiện những đánh giá chung cuộc hết sức thiếu chính xác– so với các đối tượng tham gia mang quyền lực thấp hơn.

*Lưu ý: Quyền lực làm tăng thêm khuynh hướng đánh giá quá mức sự lượng định ban đầu của bản thân. Điều này hàm nghĩa rằng, những người đầy quyền lực ấy khi ra quyết định cũng rất dễ thể hiện sự kém chính xác, ít đúng đắn nhất.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top