PowerPoint, ôi PowerPoint…

Người bình thường có thể nói được 10- 12 câu/ phút.

Phương pháp điện tử yêu cầu nên tạo một slide cho mỗi câu; vậy nói chuyện khoảng 5 phút, có tổng cộng tầm 50 slide.

Truyền thông là sự lan chuyển cảm xúc; nó thuộc về cách thuyết phục để người khác chấp nhận quan điểm của ta, giúp họ hiểu tại sao mình phấn khích thế (hoặc buồn, lạc quan hay bất kỳ thứ gì khác mình đang là…).

Nên nếu tất cả những gì ta muốn làm chỉ cốt tạo ra một file về các sự kiện (facts) và dấu hiệu (figures) thì xin làm ơn cắt bỏ buổi gặp gỡ và gửi đi một thông báo thay thế.

PowerPoint cơ chừng là thứ công cụ quyền năng nhất trong máy tính. Song cũng thật đáng lưu tâm cẩn thận lúc sử dụng khi biết rằng, tướng lĩnh Hoa Kỳ từng thốt lên: “PowerPoint làm ta ngu dốt“.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top