Luật tắc tự biên

Những vội vã trong lòng lẩn tránh bị tóm bắt ê chề hay gọi tên hạch sách, e nghe kỹ lắm mới nhận thấy hết sức mạnh ma mị của dòng suy tư để mặc tào lao dẫn dắt…

Đọc một tâm hồn tinh tuyền giữa đêm khuya giá lạnh như học biết được cách giữ ấm châu thân mà không cần riết róng choàng thêm áo khoác hay lo xa chất củi bên cạnh.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top