Sáng sớm thấy vầng trăng

Tịch an nhiên hòa bình
Lòng trần lặng triêu minh
Trí- tâm- tình miên mật
Hiển lộ vì chúng sinh

Hạnh ngộ trăng mười tám
Thật duyên lùa giả hình
Cùng người xua hắc ám
Khánh thành miền nguyên trinh.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top