Hoá vàng tất niên

* Viết trước ở Hà Nội khi sắp bay về biển Thanh Bình quê nhà, nhớ Nguyễn Bính

Cuối năm, khôn – dại làm tròn
Đóinođi, ám mòn đầu vai
Giang hồ, ngã nước ao ai,
Ngắm sao say mộng, miết dài tà dương.
Mưa xuân, ngó bước dặm trường
Đại Hoàng xa lắm, hoang đường tình tang
Hoa niên, gác trọ, sang ngang
Vừa may thân giấy sầu mang cháy tàn

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top