Khung tham chiếu

Như sự khác biệt ấn tượng giữa ngày và đêm, thật vô cùng thách thức khi thử gắng thoát ra khỏi bộ lọc tri giác của riêng bản thân mình.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top