Nhắn (5): Bất công tại kỳ khu xó xỉnh nào…

Nhắn (5): Bất công tại kỳ khu xó xỉnh nào cũng là mối đe dọa cho công lý ở khắp mọi nơi. Hết thảy chúng ta đều can dự qua lại trong một mạng lưới không thể thoát tránh khỏi nổi, cùng gắn bó với nhau bằng lớp vỏ áo quần đơn lẻ của định phận. Hễ điều gì ảnh hưởng thật sát sườn đến ai đó, tất sẽ tác động một cách gián tiếp tới toàn thể mọi người.

Lời của TS. Martin Luther King từ chốn ngục tù vào năm 1963 nhấn mạnh mối liên kết giữa tính tương thuộc và đạo đức; nói cách khác, tiến trình triển nở cá nhân lành mạnh cần bao gồm việc nhận ra tính tương thuộc (interdependence) của chúng ta, suy tính để từ bi (compassion) và cảm nhận chín chắn, trưởng thành về đạo đức (ethics).

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top