Nhắn (6): Người ta sẽ làm bất cứ chuyện chi…

Nhắn (6): Người ta sẽ làm bất cứ chuyện chi– đâu thèm hay biết nó kỳ cục đến thế nào– hầu cốt tránh khỏi phải đối diện với chính tâm hồn của họ.

Lời của Carl Jung minh họa cho sự chẳng dễ dàng gì khi cố xem xét thật trung thực về bản thân, cũng như đủ dũng cảm nhìn xuyên qua những hình ảnh ái kỷ (narcissistic) riêng có để dám đương đầu với thực tại. Điều khó khăn nhất cần tiến hành là vứt bỏ đi thứ phản hồi, suy xét khiến ta cứ dần mê tơi kịp trước lúc mình rơi sâu vào mê đắm và chết chìm trong đó.

Nhắn (6): Người ta sẽ làm bất cứ chuyện chi… Read More »