Nhắn (6): Người ta sẽ làm bất cứ chuyện chi…

Nhắn (6): Người ta sẽ làm bất cứ chuyện chi– đâu thèm hay biết nó kỳ cục đến thế nào– chỉ hầu cốt tránh khỏi phải đối diện với chính tâm hồn của họ mà thôi.

Lời của Carl Jung minh họa cho sự chẳng dễ dàng gì khi cố xem xét thật trung thực về bản thân, cũng như đủ dũng cảm nhìn xuyên thấu những hình ảnh ái kỷ (narcissistic) riêng có để dám đương đầu với thực tại. Điều khó khăn nhất cần tiến hành là kịp vứt bỏ đi thứ phản hồi, suy xét khiến ta cứ dần mê tơi trước lúc mình rơi vào quá sâu và rồi chết chìm trong đó.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top