Việc lướt mạng lưới điểm toàn cầu

Việc lướt mạng lưới điểm (internet) giống như ta đang lục lọi cái tâm trí tập thể toàn cầu của nhân loại vậy. Luôn có ở đâu đó thứ ta tưởng chừng đã lãng quên hoặc mất tăm dạng thật rồi…

Làm sao và bao giờ thì ở nước mình cũng nảy sinh một nơi như TED để sự thông minh, sáng suốt và giàu có của tầng lớp tinh hoa trở thành điều gì khá bình thường?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top