Nhắn (13): Quyền lực của từ

Kỹ năng truyền thông tốt giúp ta xây dựng nên những tương tác tích cực với người khác. “Các từ không ngừng kiến tạo sự khó chịu và xung đột hoặc hỗ trợ và hợp tác.”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top