“Báo Thù”– câu chuyện thanh cao và xưa cũ

Tranh thủ dịp may nên xem bộ phim ẵm nhiều giải danh giá này 2 lần rồi, vẫn thấy nó tiếp tục minh chứng cho sự chậm lụt lạ lùng của nhân loại; xã hội hiện đại, tân kỳ đến thế, chừng ấy thời gian nước chảy qua cầu, biết bao sự kiện vật đổi […]

“Báo Thù”– câu chuyện thanh cao và xưa cũ Read More »