Giới thiệu chơi về ý thức và não bộ trước khi nói lời chào tạm biệt một ngày

Vẫn là nan đề đầy thách thức lâu nay: cách ý thức tạo tác như thế nào?

Tác giả cuốn sách được giới thiệu ở đây là người đã dùng 30 năm để nghiên cứu và viết về lối bộ não thao tác, và công trình của ông tựa tinh chất chưng cất của hàm lượng khoa học và tính nhân văn.

Chống lại quan điểm lâu dài ngự trị rằng ý thức là thứ cơ chừng tách rời khởi cơ thể, trình bày bằng chứng khoa học mới thêm vào rằng ý thức– những gì chúng ta nghĩ về một tâm trí đi kèm một cái tôi—thì bắt đầu với tiến trình sinh học khởi tạo nhờ một thực thể sống.

Bên cạnh ba viễn tượng truyền thống hay dùng khi nghiên cứu tâm trí (nội quan, hành vi và thần kinh), Damasio còn dẫn dắt tới cả khía cạnh tiến hóa mà nó kế thừa sự thay đổi triệt để theo điệu tuân thủ những gì lịch sử của tâm trí có ý thức được nhìn nhận và biểu tỏ. Ông cũng nâng lên một giả thuyết dứt khoát về các nguồn gốc và những biến thể của cảm xúc– là trung tâm của khung tham chiếu ông thao tác về cấu trúc sinh học của ý thức: các cảm xúc là nền tảng trong một sự hỗn hợp khá gần gũi giữa cơ thể và các mạng lưới não bộ, và trước tiên hợp trội từ thân não hèn mọn và cũ càng về mặt lịch sử, hơn là từ vỏ não mới.

Damasio khẳng định, sự phát triển của não bộ bản ngã người trở thành sự thách thức đối với thiên nhiên vô cảm và mở ra lối cách cho sự ngoại diện, hình sắc của văn hóa, một sự đứt gãy quyết liệt trong lộ trình tiến hóa và cội nguồn của một mức độ mới mẻ của sự điều chỉnh cuộc sống– sự cân bằng nội môi văn hóa – xã hội.

“Self Comes to Mind” là hành trình đột phát bước sâu vào các nền tảng sinh học thần kinh của tâm trí và cái tôi.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top