Cảm thấy tốt đẹp bên nhau

Nghịch lý Chấp nhận nói rằng, chúng ta nhất thiết chịu lãnh trách nhiệm cho những suy tư và cảm nhận của riêng chính chúng ta.

Trong giao tiếp, kỹ thuật ‘giải trừ quân bị’ yếu tính là nói lên thành lời sự vi phạm luật của bản thân. Đây là điều khó khăn vô cùng, vì mấy ai luôn muốn nghĩ mình đáng khiển trách hoặc thừa nhận khi họ sai lầm? Do đó, kỹ thuật này tuyệt vời bởi khiến đối tác gỡ bỏ hàng rào phòng thủ; họ chẳng hề mong đợi mình quay lại, ngồi xuống và giữ vai trò chủ nhân.

Sự thật, mỗi lần chúng ta có một nỗi than phiền, oán trách, rên la thì ở đó sẽ còn ẩn hiện một nhu cầu sâu thẳm hơn hẳn và cảm nhận rằng các nhu cầu nhất thiết phải được nhấn mạnh, lưu tâm.

Niềm tin con người hầu như tốt đẹp, thiện lành với những nhu cầu sâu thẳm nhắc nhở chúng ta lùi bước, xem xét thật cẩn thận tình huống trước mắt, và đáp ứng với nhu cầu ĐÍCH THỰC, chứ không phải nhu cầu bề mặt.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top