Phòng tôi thu không lắp ghép

Trong cõi tối của lòng,

xem em mở mắt to dò hỏi;

soi- bóng- đũa- có- đôi.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top