Nhắn (19): Công việc như sàn nền, bệ phóng

Thấm nhuần quan điểm khôn ngoan ấy; giữ cái nhìn về các đồng nghiệp làm việc cùng tựa như quý vị huấn luyện và kèm cặp nhiệt tình thì chắc chắn, mình sẽ có thể chuyển đổi những gì mình làm mỗi ngày. Bắt đầu khởi tâm ngay từ hôm nay.

Tự hứa đừng tiến hành điều chi mình không hề mong muốn, vì nó chẳng xứng thời gian và nguồn lực hiện tồn. Dồn sức lại, đi nào!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top