Nỗi – buồn – Cẩm – Giàng

… ý nghĩa của chữ “trống không” cũng tương đương như sự tắt nghỉ tuyệt đối của “cái tôi” và cái “của tôi”, sự hủy diệt hoàn toàn cảm tính cho rằng mình là một cá thể con người tách rời ra khỏi thế giới. “Cái tôi” chỉ là một sự tạo dựng tâm thần. […]

Nỗi – buồn – Cẩm – Giàng Read More »