Khoảng trống không đáng ước ao

Trung Thu; vui cùng bé mà tu thì thú vị hơn đàn đúm đánh đu, hay úm ba la trúng mánh té rủ đi lãng du lủ khủ…