Nhắn (35): Chuẩn bị giã từ năm cũ

Một năm chừng bấy nhiêu ngày; từng cơ hội, điều trình bày– ngắm nhau. Trẻ ranh cho chí bạc đầu; vui- buồn- giận- sợ khổ đau mấy lần…

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top