Vì một người vừa nằm xuống…

Hôm qua, Stanley Karnow, sử gia Hoa Kỳ và tác giả của cuốn sách “Viet Nam: A History” (đại chúng chắc quen biết hơn khi xem trên TV bộ phim tài liệu “Việt Nam, thiên lịch sử truyền hình”) qua đời. Thật buồn thêm, ngay tại chính nơi sinh thành đối tượng nghiên cứu của […]

Vì một người vừa nằm xuống… Read More »