Nhắn (37): Dân tộc tính

Nhắn (37): Dân tộc tính

Một mùa xuân mới lấy chồng; một cành đào mới đèo bòng đòi xa. Tâm trí mình đủ Phật-Ma; cả tình nhân, cả linh thần… nhân duyên.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top