May 10, 2013

Ảo ảnh của thứ định kiến trực giác bất đối xứng

Ảo ảnh của thứ định kiến trực giác bất đối xứng này là một dạng định kiến nhận thức do con người tri nhận kiến thức của họ về những người khác vượt trội hơn kiến thức của người ta về chính bản thân mình. Định kiến này dường như bị cầm tù trong ý

Ảo ảnh của thứ định kiến trực giác bất đối xứng Read More »

Scroll to Top
Scroll to Top