Nhắn (42): Lòng vả cũng như lòng sung

Ý tưởng tự sát, với tôi, dù cho có chấp nhận được như nó vốn thế thì không hề đáng được tán thưởng. Chúng ta sống ngõ hầu đạt tới các tiềm năng khả thể cùng sự phát triển tâm linh và tự nhận thức bản thân. Cuộc sống kéo dài bao lâu, thậm chí […]

Nhắn (42): Lòng vả cũng như lòng sung Read More »