“Lieben und arbeiten”

Freud từng được hỏi rằng một người bình thường thì nên có khả năng làm thật tốt điều gì. Người hỏi chắc chắn nghĩ rằng sẽ nhận được câu trả lời rắc rối. Nào ngờ Freud, theo lối cộc lốc quen xưa của ông, nghe nói đã đáp lại: “Lieben und arbeiten” (yêu thương và làm việc). Thật đáng bõ công cho công thức đơn giản này; mình càng cảm thấy sâu sắc hơn khi suy tư về nó. (Erik E. Erikson, 1950).

Đất trời bao dung, lòng người khôn cùng...
Đất trời bao dung, lòng người khôn cùng…

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top