Đời sống không đến từ các sự kiện…

Đời sống không đến từ các sự kiện mà đến từ chúng ta. Mọi thứ xảy đến bên ngoài thì cứ tồn tại vậy thôi. Do đó, bất cứ ai xem xét các sự kiện từ bên ngoài luôn luôn chỉ nhìn thấy rằng nó đã thế rồi, và nó luôn luôn là như vậy. […]

Đời sống không đến từ các sự kiện… Read More »