Nhận diện Pháp và thực hành suốt đời

Nếu một người không học hỏi thành người kiên nhẫn được, anh ta thực sự học hỏi rất ít.

Nhận diện Pháp và thực hành suốt đời Read More »