Nhận diện Pháp và thực hành suốt đời

Nếu một người không học hỏi thành người kiên nhẫn được, anh ta thực sự học hỏi rất ít.