Nhận diện Pháp và thực hành suốt đời

Tĩnh tại khai tâm âm thầm
Tĩnh tại khai tâm âm thầm

Nếu một người không học hỏi thành người kiên nhẫn được, anh ta thực sự học hỏi rất ít.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top