Nhắn (49): Cẩn thận dấu ấn của tâm

Dấu ấn ẩn hiện trong lòng, đời sống ngoài kia mơ hồ hư thực
Dấu ấn ẩn hiện trong lòng, đời sống ngoài kia mơ hồ hư thực

Các tôn sư bảo chúng ta rằng có một khía cạnh của tâm vốn là nền tảng chủ yếu của nó, một trạng thái gọi là “nền của tâm bình thường”. Nó thực hiện chức năng giống như một nhà kho, trong đó, những dấu hằn của quá khứ gây ra bởi những cảm xúc tiêu cực, tất cả được trữ như những hạt giống. Khi hội đủ điều kiện, chúng nảy mầm và biểu lộ thành những hoàn cảnh và tình huống trong cuộc sống.

Nếu chúng ta có thói quen nghĩ mãi về một mô hình cá biệt, tích cực hoặc tiêu cực, thì những xu thế nêu trên sẽ được khởi sự và được kích động rất dễ dàng, rồi tái diễn và tiếp tục tái diễn. Với sự lặp lại thường xuyên, những khuynh hướng và thói quen của chúng ta được đều đặn đào sâu hơn, tiếp tục tập họp và tăng thêm sức mạnh, ngay cả khi chúng ta ngủ. Đây là cách mà chúng quy định sự sống, cái chết và sự tái sinh của chúng ta.

Sogyal Rinpoche. (2006). Mỗi ngày trầm tư về sinh tử. Hà Nội: Nxb. Tôn giáo, Thế Hùng chuyển ngữ, tr. 124.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top