Thế nào là người quan tâm đến điều tốt lành ?

Thế nào là người quan tâm điều tốt lành ở chính mình cũng như điều tốt lành của tha nhân? Quan tâm đến điều này, người ấy quan tâm đến việc kiềm chế tham lam, sân hận và hoang tưởng điên đảo trong bản thân, và anh ta cũng khuyến khích những kẻ khác kiềm chế tương tự. (Buddha).

Nhắc đi nhắc lại mãi thôi: chúng ta nên nhất thiết từ bỏ, thả xuống ba thứ tam độc là tham lam, sân hận và hoang tưởng điên đảo; chúng ta nên nhất thiết nhặt lên, thu gom ba đồ chữa lành là rộng lượng, từ bi và trí tuệ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top