Này đây, khoảnh khắc ấy…

Mỗi một thực tại sinh khởi đều bởi những nhân duyên riêng. Ý tưởng ấy nảy nòi và xuất hiện trở lại khi đọc bài tường thuật của Hoa Học Trò. Một thực tại như thật, sự thực theo cách bạn muốn nó hiển thị trong tâm trí mình và trong tâm trí độc giả. […]

Này đây, khoảnh khắc ấy… Read More »