Nhắn (57): Mở rộng vùng ảnh hưởng, tác động

Tâm trạng tự tin và quả quyết có thể tạo hứng khởi để mình tiến hành những gì cảm thấy là đúng đắn, hơn là đi theo điều người ta nhắc nhở mình nên làm. Hậu quả thú vị, mình cơ chừng ngạc nhiên nhận thấy người ta chịu nối tiếp và cất bước theo mình để họ sống hòa hợp với các giá trị riêng có của bản thân.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top