Vô lượng tri ân

Nhớ mấy hạt kê, vừng đức Thế tôn thọ dụng; canh chừng tâm phóng túng chịu đựng và thủy chung.

Vô lượng tri ân Read More »