Vô lượng tri ân

Nhớ mấy hạt kê, vừng

đức Thế tôn thọ dụng;

canh chừng tâm phóng túng

chịu đựng và thủy chung.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top