Sống trong cát, chết vùi trong cát

Khi đọc thấy 15 phát ngôn của Đức Giáo Hoàng John XXIII, tôi thực sự ưa thích ngay từ lời đầu tiên:

Dù là người sống khiêm cung và giữ gìn tiết danh song đã sinh ra trong nghèo đói thì tôi sẽ hết sức tự hào để chết trong nghèo đói.

Đây cũng chính là tác giả của câu nói nổi tiếng: Bất cứ ai đều trở thành Giáo hoàng được; bằng chứng cho điều ấy chính là bản thân ta đây.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top