Từ ngữ có thể là vũ khí gây chết người

Bạn đang nhận được phản hồi hết sức đúng đắn?