Từ ngữ có thể là vũ khí gây chết người

Bạn đang nhận được phản hồi hết sức đúng đắn?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top