Sự bộc lộ trong tham vấn tâm lý

Việc bộc lộ (disclosure) là vấn đề gây tranh cãi khi xem xét các ranh giới của nhà tham vấn tâm lý. Ranh giới (boundaries) là khía cạnh thiết yếu của bất kỳ quan hệ hiệu quả nào giữa thân chủ (client) và nhà tham vấn (counselor). Chúng đặt để cấu trúc mối quan hệ […]

Sự bộc lộ trong tham vấn tâm lý Read More »