Lạy trời mưa xuống…

Mưa rơi có dột nơi đây mong cho thấm tốt tươi cây vườn người.

Lạy trời mưa xuống… Read More »