Nương tựa trong đời

Sự phụ thuộc lẫn nhau phản ánh tiềm năng theo hướng tích cực.