Bài kệ vô tài bất tướng

Tháng Tư Ngày 30 kiệt cùng hình dung đất nước soi chung tứ đại lùng bùng cuộc đời trong lòng oai nghi trì giới phiền não trên lưng tỉnh giác tác ý…  

Bài kệ vô tài bất tướng Read More »