Bài kệ vô tài bất tướng

Tháng Tư Ngày 30

kiệt cùng hình dung

đất nước soi chung

tứ đại lùng bùng

cuộc đời trong lòng

oai nghi trì giới

phiền não trên lưng

tỉnh giác tác ý…

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top