Mặt trăng không thể bị đánh cắp

Để thấy sự thật, người ta phải nhìn vượt lên trên các điểm trỏ về sự thật.